คลังรูปภาพ
   
 
 
 

โครงการการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย ได้จัดโครงการ “การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อให้บริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่สังคมและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลทั่วไป พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชนและองค์กรภาครัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาครและเขตปริมณฑล มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสองกิจกรรมจำนวน ๑๔๙ คน

+คลิก+

 
 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการบริการวิชาการแก่ โรงเรียนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย การจัดอบรมภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ในลักษณะกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น ฐานให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมตอบคำถาม การสนทนา เกมส์ ฯลฯ ตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับพื้นฐาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และนำพามหาวิทยาลัยและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถพึ่งพาตนเองได้และในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและสู่สากลต่อไป

+คลิก+

 

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙”
ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ได้จัด “โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อการพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ตลอดจนสภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ ให้แก่อาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ภายใต้การดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๑ คน เป็นอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จำนวน ๕๕ คน นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๘ แห่ง และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๓๖ คน

+คลิก+

 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายใต้การดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย ได้จัด“โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ กิจกรรม

+คลิก+

 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙”
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จากนโยบายดังกล่าว ภายใต้การดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาที่สนใจ       ที่เรียนวิชาการศึกษาทั่วไปได้มีโอกาสไปเรียนร่วมในต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน ๓๑๗ คน ไปเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยรวม ๑๒ แห่ง ในต่างประเทศ

+คลิก+

 

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แบ่งโครงการเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ วันที่ ๓๐ เม.ย. – ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐ ระยะที่ ๒ วันที่ ๗ – ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐ และ ระยะที่ ๓ วันที่ ๑๑ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีอื่นๆ ที่เรียนในรายวิชา ศึกษาทั่วไปได้มีโอกาสและประสบการณ์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากประเทศเจ้าของภาษาและยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดยขณะนี้ กิจกรรมระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ เสร็จสิ้นลงแล้ว มีนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๗๑ คน ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

+คลิก+

 

โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย ได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่คณาจารย์และบุคลากร ได้มีโอกาสทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป และที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๔ กิจกรรมจำนวน ๓๕๐ คน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๔ กิจกรรม

+คลิก+

 

 

โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558

โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙” ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

+คลิก+

 

โครงการ อาเซียนสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการ อาเซียนสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

+คลิก+

 

โครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอก ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการ อบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสาร สำหรับบุคคลภายนอก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอก” 
(สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ชั้น ๙ อาคาร ๑๑

+คลิก+

ASEAN For AII

“ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความ ร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ” 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระหว่าง 16 – 26 พ.ย. 2557


ดำเนินงานโดย 
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือ ข่ายอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

+คลิก+

 

โครงการ 1st DIMA-BSRU K-Pop Camp สำหรับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557” โดยทำการเรียนภาษาเกาหลีผ่า นวัฒนธรรม K-POP การสอน ระหว่างวันที่ 6 – 18 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา


ดำเนินงานโดย 
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือ ข่ายอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

+คลิก+

 

โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จ.ชลบุรี


ดำเนินงานโดย 
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือ ข่ายอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

+คลิก+