สรุปโครงการ และกิจกรรม  
     
 


โครงการการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิต นักศึกษา (รุ่นที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ เดอะ คาแนล การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและการสนทนาระดับนานาชาติ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและการสนทนาระดับนานาชาติ รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม – ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐


โครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอก ปีการศึกษา 2558
โครงการ อาเซียนสัญจร ปีการศึกษา 2558
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน “เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558”
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน ปีการศึกษา 2558
โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2558