โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 12/05/16—13/05/17

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แบ่งโครงการเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ วันที่ ๓๐ เม.ย. – ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐ ระยะที่ ๒ วันที่ ๗ – ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐ และ ระยะที่ ๓ วันที่ ๑๑ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีอื่นๆ ที่เรียนในรายวิชา ศึกษาทั่วไปได้มีโอกาสและประสบการณ์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากประเทศเจ้าของภาษาและยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดยขณะนี้ กิจกรรมระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ เสร็จสิ้นลงแล้ว มีนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๗๑ คน ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Start slideshow

เกาหลี

15 images

เวียดนาม

16 images

กัมพูชา

15 images

จีน-ชนชาติ

11 images

จีน-ภาษา

29 images

พม่า

28 images

ฟิลิปปินส์ ok

9 images

มาเลย์

32 images

ลาว

13 images

สิงค์โปร

14 images

ออสเตเรีย

14 images

อินโด

6 images