ประวัติสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

          ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ภาษา”และ“ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์” ซึ่งแยกออกจากกันโดย“ศูนย์ภาษา”ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการทางด้านภาษาให้กับนิสิตนักศึกษาจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาไว้บริการและมีการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลที่มีความสนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ“ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์”มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศระหว่างสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
          ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง “สำนักวิเทศสัมพันธ์และภาษา”โดยการรวมชื่อ ๒ หน่วยงาน คือ ศูนย์ภาษากับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ให้เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาช่วยเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอื่นๆซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้สนใจทั่วไปจากภายนอก ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และงานบริการให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน  ที่ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นใน การดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแขนงต่างๆทั้งด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการการพัฒนาบุคลากรพัฒนานิสิตนักศึกษาตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับนานาประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรปยุโรป และ

 

 

ปรัชญา

             รอบรู้เรื่องภาษา  นำพาสู่สากล  ขยายผลความร่วมมือ  สร้างความเชื่อถือด้านบริการ

 

วิสัยทัศน์

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมโดยเน้นเรื่องของการสื่อสาร  และเป็นเลิศในด้านการประสานความร่วมมือในแขนงต่างๆในลักษณะสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน  องค์กรและสถานศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการ การวิจัย  และศิลปวัฒนธรรม

 

 

พันธกิจ

   สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีพันธกิจในการบริหารงานวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

        

 

วัตถุประสงค์

           ๑. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมวิชาการ การเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
           ๒. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศแก่ชุมชนและสังคม
           ๓. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการวิชาชีพและวัฒนธรรมต่างประเทศ แก่คณาจารย์  บุคลากร  นิสิตและนักศึกษา
           ๔. เพื่อให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักศึกษา ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ
           ๕. เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนคณาจารย์บุคลากรนิสิตและนักศึกษาในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

 

  โครงสร้างการจัดองค์กรของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน แบ่งงานภายในออกเป็น ๔ งานดังนี้
          ๑. งานบริหารงานทั่วไป
          ๒. งานฝึกอบรม
          ๓. งานบริการทางวิชาการ
          ๔. งานวิเทศสัมพันธ์ 

๑. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
          ๑.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๑.๒ ทำหน้าที่เลขาและบริหารงานทั่วไปของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๑.๓ ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อร่วมดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๑.๔ ดำเนินการจัดประชุมประจำสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๑.๕  ออกแบบรูปแบบเล่มและจัดพิมพ์รายงานประจำปีของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๑.๖  ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติไปราชการของบุคลากรในสำนักวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน
          ๑.๗  นำเสนอข้อมูลและแนวทางเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายหรือแผนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความช่วยเหลือ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ บุคลากร ข้อมูล เอกสาร และสิ่งพิมพ์ กับสถาบัน / องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ 
          ๑.๘ รับผิดชอบวางแผน และจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการไปเสนอผลงานฝึกอบรมระยะสั้น และศึกษาต่อระดับปริญญาโท / เอก ณ ต่างประเทศ
          ๑.๙ รับ – ส่งหนังสือเข้าออกและประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับทราบข่าวโดยทั่วกัน
          ๑.๑๐ ดำเนินการจัดตั้งและจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณ
          ๑.๑๑ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุสำนักงาน
          ๑.๑๒ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๑.๑๓ จัดเก็บหลักฐาน หนังสือเวียน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่างๆของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๑.๑๔ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๑.๑๕ ทำปฏิทินการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๑.๑๖ จัดทำโครงการต่างๆ ที่สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้กำหนดไว้
          ๑.๑๗ ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา เช่น ดูแลห้องปฏิบัติการทางภาษา ควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย 
          ๑.๑๘ จัดเตรียมและควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงและการบรรยาย เช่น สไลด์ภาพยนตร์ รูปภาพ แผ่นภาพ ฯลฯ
          ๑.๑๙ จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับทางด้านโสตทัศนศึกษา
          ๑.๒๐ จัดทำและดูแลเว็บไซต์ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๑.๒๑  ออกแบบงานสารสนเทศต่างๆ ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๑.๒๒ ดูแล และเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
          ๑.๒๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

. งานบริการทางวิชาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
          ๒.๑ จัดพิมพ์โครงการ และคำสั่ง หนังสือเชิญของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๒.๒ เตรียมงานสำหรับการจัดโครงการอบรมต่างๆ ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๒.๓ จัดทำเอกสารสำหรับโครงการอบรมต่างๆ ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๒.๔ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการต่างๆ ที่สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนดำเนินการ
          ๒.๕ จัดการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยตลอดจนบุคคลทั่วไป
          ๒.๖ จัดทำแบบสอบถามและทำสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม
          ๒.๗ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป
          ๒.๘ ดูแล ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๒.๙  ดำเนินการเขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้ แล้วทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง
          ๒.๑๐ ให้บริการทางด้านวิชาการในเรื่องห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม
          ๒.๑๑  ดูแล และเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานประคุณภาพ
          ๒.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานวิเทศสัมพันธ์ 
          ๓.๑ รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานความร่วมมือ กับหน่วยงานในต่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือ ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม
          ๓.๒ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศ
          ๓.๓ จัดงานโครงการด้านกิจการต่างประเทศ
          ๓.๔ ให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ
          ๓.๕ อำนวยความสะดวกในการติดต่อทำหนังสือเดินทาง ต่อวีซ่า และรายงานตัว ๙๐ วันของอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ
          ๓.๖ ให้บริการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ในเรื่องทุนการศึกษาจากต่างประเทศ
          ๓.๗ ประสานความร่วมมือ ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และการทำกิจกรรมต่างๆ
          ๓.๘  การจัดทำจดหมายและเอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อกับหน่วยงานภายนอกและต่างประเทศ
          ๓.๙  ต้อนรับแขกต่างประเทศ
          ๓.๑๐ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
          ๓.๑๑ ดูแล และเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานประคุณภาพ
          ๓.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย