โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ 24/03—27/06/17

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จากนโยบายดังกล่าว ภายใต้การดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาที่สนใจ ที่เรียนวิชาการศึกษาทั่วไปได้มีโอกาสไปเรียนร่วมในต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน ๓๑๗ คน ไปเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยรวม ๑๒ แห่ง ในต่างประเทศ
Start slideshow