“โครงการการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 11/11—03/12/16

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย ได้จัดโครงการ “การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อให้บริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่สังคมและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลทั่วไป พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชนและองค์กรภาครัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาครและเขตปริมณฑล มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสองกิจกรรมจำนวน ๑๔๙ คน
Start slideshow