โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 27/01—05/02/17

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการบริการวิชาการแก่ โรงเรียนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย การจัดอบรมภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ในลักษณะกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น ฐานให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมตอบคำถาม การสนทนา เกมส์ ฯลฯ ตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับพื้นฐาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และนำพามหาวิทยาลัยและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถพึ่งพาตนเองได้และในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและสู่สากลต่อไป
Start slideshow