โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” 07/07/17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย ได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่คณาจารย์และบุคลากร ได้มีโอกาสทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป และที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๔ กิจกรรมจำนวน ๓๕๐ คน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๔ กิจกรรม
Start slideshow