ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
( Dr. Sutipporn Chotratanasak)
ผู้อำนวยการ (Director)
[email protected]

 
     

     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายใต้การดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย ได้จัด“โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ กิจกรรม

>>คลิก<<<

 


 

โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย ได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่คณาจารย์และบุคลากร ได้มีโอกาสทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป และที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๔ กิจกรรมจำนวน ๓๕๐ คน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๔ กิจกรรม

>>คลิก<<<

 


 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการบริการวิชาการแก่ โรงเรียนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย การจัดอบรมภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ในลักษณะกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น ฐานให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมตอบคำถาม การสนทนา เกมส์ ฯลฯ ตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับพื้นฐาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และนำพามหาวิทยาลัยและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถพึ่งพาตนเองได้และในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและสู่สากลต่อไป

>>คลิก<<<

 


 

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙”
ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ได้จัด “โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อการพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ตลอดจนสภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ ให้แก่อาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ภายใต้การดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๑ คน เป็นอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จำนวน ๕๕ คน นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๘ แห่ง และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๓๖ คน

 

>>คลิก<<<

 


 

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมอบรม English Courses โดยมีวิชาที่เลือก ดังนี้

1 International Conversation
2. English for Work
3. Internaship Preparation
โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ถึง18 ตุลาคม 2559
สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา อาคาร 11 ชั้น 4 เบอร์ 0-2473-7000 ต่อ 1742 / 1743

สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์ภาษา อาคาร 11 ชั้น 4 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่

>> https://goo.gl/ZVfkFZ <<<

 


 

บุคลากรจาก Phnom Penh International (PPIU) นำเสนอผลการฝึกงานต่อผู้บริหาร มบส.

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน นำบุคลากรจาก Phnom Penh International (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า อาคาร 11 ชั้น 6 เพื่อนำเสนอผลการฝึกงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2559 ดังนี้
1. Mrs. Dy Dara หัวหน้างานกิจการนิสิตนักศึกษา PPIU  ฝึกงานที่สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
2. Mr. Phal Phyrak เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT PPIU  ฝึกงานที่สำนักคอมพิวเตอร์
โอกาสนี้ รองอธิการบดีมอบประกาศนียบัตร และของที่ระลึกแก่บุคลากรจาก PPIU กินที่จะเดินทางกลับราชอาณาจักรกัมพูชาในวันที่ 27 สิงหาคม 2559

+อ่านต่อ


ผู้บริหาร มบส. ต้อนรับบุคลากรจาก Phnom Penh International (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันนี้ (15 สิงหาคม 2559) เวลา 11.00 น. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน นำบุคลากรจาก Phnom Penh International (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยบุคลากรจาก PPIU จะเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา และสำนักคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2559

+อ่านต่อ


โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้านประจำปีการศึกษา 2559
"โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน" ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน
ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2559

>> ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ <<

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคาร 10 ชั้น 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1740
" ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ"

 


ผู้บริหารมบส. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Phnom Penh international university (PPIU) กัมพูชา

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2559) ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Phnom Penh international university (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 6 เพื่อประชุมหารือความร่วมมือในด้านต่างๆ ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้บริหารจาก Phnom Penh international university (PPIU) ด้วย

‪#‎RecentNews‬ ผู้บริหารมบส. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Phnom Penh international university (PPIU) กัมพูชา ‪#‎BSRUNews‬

+อ่านต่อ


โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จ.ชลบุรี

+อ่านต่อ


 

 
 
   

 
     
 
 เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

 เว็บมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


 
     
คณะ และวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการดนตรี
หน่วยงาน
สำนักอธิการบดี สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันภาษา
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย