โครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

 
คณะกรรมการประจำสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์             ประธาน
๒. อาจารย์ขวัญนภา      วัจนรัตน์ รองประธาน
๓. ดร.สุรัฐ ศิลปะอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๔. ดร.นราวัลย์                สุรังค์สุริยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๕. ร้อยตรีหญิงหงษ์ลดา กล้าหาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร กรรมการ
๘. อาจารย์ธีราพร             ปฏิเวธวิทูร กรรมการ
๙. ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์ เลขานุการ
 
คณะกรรมการบริหารสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
อาจารย์สุทิพย์พร    โชติรัตนศักดิ์ ประธาน
อาจารย์ขวัญนภา    วัจนรัตน์ รองประธาน
ผศ.สุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล กรรมการ
อาจารย์กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ กรรมการ
อาจารย์สุรศักดิ์ เชื้องาม กรรมการ
อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ กรรมการ
อาจารย์ตุลยราศรี ประเทพ กรรมการ
อาจารย์ศักดา เซะวิเศษ กรรมการ
อาจารย์ชวลิต จูเจี่ย กรรมการ
๑๐ อาจารย์ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์ กรรมการ
๑๑ อาจารย์ธิติ ทัศนกุลวงศ์ กรรมการ
๑๒ อาจารย์กิลเบิร์ท  อีเดินส์  เม่ามีศรี กรรมการ
๑๓ MS.ANA MALAYALLAMAS CAMALIGAN กรรมการ
๑๔ อาจารย์ธันยนันท์ ฉัตรธีราโชติ กรรมการ
๑๕ อาจารย์ธีราพร            ปฏิเวธวิทูร กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการดำเนินงานสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑.  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์ ประธาน
๒.  อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์ กรรมการ
๓.  อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร กรรมการ
๔.  นายฉัตรชัย รังษี  กรรมการ
๕.  นางสาวศุภัทรษร พรนคร กรรมการ
๖.  นางกาญจนา พุทธสงกรานต์ กรรมการ
๗.  นายเกตุสกล ศีลเตชะ กรรมการ
๘.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์ กรรมการและเลขานุการ