ผู้บริหารและบุคลากร

 
 

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 
 

ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

 
 

อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

 

อาจารย์ธีราพร ปฏิเวธวิทูร
รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

 
 

นางกาญจนา   พุทธสงกรานต์
นักวิเทศสัมพันธ์

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     
 

นางสาวศุภัทรษร พรนคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายฉัตรชัย รังษี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     
   

นายเกตุสกล ศีลเตชะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา