แนวปฏิบัติที่ดี (พัฒนามาจากการทำ AAR)
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
กับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพื่อนบ้าน” ปีการศึกษา 2558

  ** ดาวน์โหลด **