K-Pop Camp

โครงการ 1st DIMA-BSRU K-Pop Camp สำหรับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557” โดยทำการเรียนภาษาเกาหลีผ่านวัฒนธรรม K-POP การสอน ระหว่างวันที่ 6 – 18 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา