ASEAN For AII

“ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่าง 16 – 26 พ.ย. 2557

ดำเนินงานโดย
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา